خچرخش – شرکت چرخشگر

با توجه به correlation یا همبستگی دو نمودار خچرخش و خمحور و رشدی که خمحمور تجربه کرده است همین انتظار را از سهام شرکت چرخشگر داریم.