ولیز – لیزینگ ایران

با توجه به سطح استاتیک و واگرایی های قوی انتظار میرود در این محدوده حمایت صورت بگیرد