نیرو – شرکت نیرو سرمایه

حجم بسیار قوی در ناحیه حمایتی، روز های خوبی را به ما نوید می دهد. نکته قابل توجه کندل های بسیار قوی به همراه حجم بالاست. به دلیل حد ضرر بالای این نمودار، پیشنهاد میشود مدیریت ریسک سرمایه در معامله رعایت شود.