وآرین – شرکت توسعه اقتصادی آرین

این سطح استاتیک با ۴ برخورد، نشان دهنده اعتبار بالای مقاوت گذشته بوده که سهم توانسته از آن عبور کند و باتوجه به واکنش های حمایتی اخیر انتظار حمایت مجدد از این سطح را داریم.