کفپارس – شرکت فرآورده های نسوز پارس

تشکیل الگوی کف دوقلو در ناحیه حمایتی و همچنین شکست خط روند نزولی .