USINDX

با شکل گیری الگوی AB=CD و همچنین واگرایی در این ناحیه مقاوتی قوی، انتظار می رود ریزشی از این محدوده را داشته باشیم که با فعال شدن تریگر در تایم فریم پایین تر میتوان Sell خوبی باز کرد.