USINDX

با توجه به واکنش های خوب شاخص دلار به کف و سقف کانال، انتظار میرود در کف کانال حمایت شود و شاخص از این محدوده رشدی را تجربه کند.